Nienke-Wuring-fotografie Nienke Wuring-fotograaf-enkhuizen
fotograaf-logo-enkhuizen
to-top-circle
telefoon-icon-kam-zuidwest-friesland
telefoon-icon-kam-zuidwest-friesland

Privacyverklaring.

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Nienke Wuring Creative Photographer persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Nienke Wuring Creative Photographer inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Nienke Wuring Creative Photographer zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Nienke Wuring Creative Photographer
Douwe Brouwerweg 23
www.sharpfocus.nl
nienke@sharpfocus.nl
KvK 91097223

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Nienke Wuring Creative Photographer verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
- achternaam
- voornamen
- geslacht
- huwelijkse staat
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer
- klantnummer/lidmaatschapsnummer
- factuurnummer

Verwerkingsgrond

Nienke Wuring Creative Photographer verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Nienke Wuring Creative Photographer met betrokkene heeft gesloten;
c. Nienke Wuring Creative Photographer een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Nienke Wuring Creative Photographer, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Nienke Wuring Creative Photographer aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
- uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
- facturatie
- afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
- marketing, promotie, reclame
- telefonisch contact, e-mailcontact
- uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

Nienke Wuring Creative Photographer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nienke Wuring Creative Photographer) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nienke Wuring Creative Photographer verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nienke Wuring Creative Photographer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Nienke Wuring Creative Photographer zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
- Wettelijke grondslag: Nienke Wuring Creative Photographer houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
- Marketingdoeleinden: Zoals overeengekomen bewaartermijn
- Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: n.v.t.
- Telefonisch contact: 10 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Nienke Wuring Creative Photographer of door middel van telefoon of e-mail. Nienke Wuring Creative Photographer zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nienke Wuring Creative Photographer gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smart Phone. Nienke Wuring Creative Photographer gebruikt functionele cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies

Nienke Wuring Creative Photographer gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met uw toestemming bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smart Phone. Nienke Wuring Creative Photographer gebruikt analytische cookies om de surfervaring te kunnen verbeteren.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld.

Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de door Nienke Wuring Creative Photographer vastgelegde persoonsgegevens

Nienke Wuring Creative Photographer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Nienke Wuring Creative Photographer. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Nienke Wuring Creative Photographer onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Nienke Wuring Creative Photographer meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Nienke Wuring Creative Photographer onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Nienke Wuring Creative Photographer via nienke@sharpfocus.nl.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Nienke Wuring Creative Photographer schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Enkhuizen 17-09-2023

Cookies

Voor een goede werking maakt deze website gebruik van standaard functionele cookies, en van analytische cookies om jou de beste surfervaring te kunnen bieden.
Wil je geen analytische cookies? Schakel ze hier dan uit.

Meer informatie